X
تبلیغات
پيام آسمان

پيام آسمان

اسامي فرشتگان درقرآن

1-جبرئيل  بقره 98وشعراء 193

2- ماروت بقره 102

3-عزرائيل سجده 11

4- ميكائيل بقره 98

5- هاروت بقره 102

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن 1391ساعت 18:10  توسط ناشناس  | 


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن 1391ساعت 18:0  توسط ناشناس  | 

دانستنی های قرآنی

1-آیامی دانیدکه امیدبخش ترین آیه قرآن کدام است؟سوره نساء آیه 48

2- قیامت کی برپامی شود؟سوره اعراف آیه187

3-چراخداوندجن وانس راآفرید؟سوره ذاریات آیه 56

4-خداکجاست؟سوره های حدیدآیه 4وبقره 115

5-توصیف بهشت درقرآن چگونه است ؟سوره محمدآیه 15

6-اگراموال خودرادرراه خداانفاق کنی خداچه پاداشی به تومی دهد؟سوره بقره آیه های 261و262

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 18:17  توسط ناشناس  | 

درس دوم

١.ارزشمندترین ھدایای خداوندبرای مومنین کھ مرتکب برخی گناھان شده اند،چیست؟

٢.جملات صحیح وغلط رامشخص کنید.

غ الف:خداوندکریم مردم رادقیقامانندیکدیگرنیافریده است. ص

غ ب:انتظارخداوندازانسانھایکسان است. ص

غ ج:ماانسانھافقطبھ چیزھایی فکرمیکنیم کھ دیگران دارندومانداریم. ص

٣.طبق فرمایش قرآن کریم،ھرمصیبتی کھ بھ شمابرسد،بھ سبب .....................است.

٤.دو ویژگی کھ باعث شدگوزن ازدست صیادنجات یابد رابیان کنید.

الف:......................... ب:............................

.کدام عبارت درست است؟

. الف:خداوندازھرکس بیش ازتوانایی اش طلب می کند

. ب:خداوندازھیچ کس انتظاری ندارد

. ج:خداوندازھرکس بھ اندازه توانایی اش طلب می کند

. د:خداوندازھرکس بھ اندازه خواست خودش طلب می کند

درس سوم

١.بلوغ برای یک نوجوان مسلمان،سرآغازتکالیف شرعی است،یعنی چھ؟

٢.وظایف دینی کھ خداوندبرعھده ماگذاشتھ نشانھ چیست؟

٣.چرااسلام ازمامی خواھدپیش ازرسیدن بھ سن بلوغ باوظایف دینی خودآشناشویم؟

٤.بلوغ علاوه برتحولات جسمی چھ تغییرات وتحولات مھم دیگری رابھ ھمراه دارد؟بیان

کنید.


درس چھارم

١.چراھیچ کس نمی توانددرتمام رشتھ ھای علمی موردنیاززندگی اش بھ تخصص دست

یابد؟

٢.چھارموردازتکالیف دینی مامسلمانان رانان ببرید.

٣.منظورازعادل بودن بعنوان یکی ازشرایط مرجع تقلید چیست؟

٤.اولین راه برای اطلاع ازاحکام الھی چیست؟

٥.اولین مسئلھ ای کھ ھرمکلف بایدآن رادانستھ وبھ آن عمل کند،چیست؟

٦.ماچگونھ می توانیم مرجع تقلیدخودراانتخاب کنیم

درس پنجم

١.رسول اکرم (ص)بھ اَنَس درباره وضو گرفتن چھ فرمود؟

٢.درانجام چھ کارھایی بایدوضو داشتھ باشیم؟

٣.کارھایی رانام ببرید کھ برای انجام دادن آنھاوضوگرفتن مستحب است؟

٤.شرایط وضوی صحیح را نام ببرید.

٥.آب ھا بھ چنددستھ تقسیم می شونند. نام ببرید.

٦.آب مطلق بھ چھ آبی گفتھ می شود؟مثال بزنید.

٧.آب مضاف بھ چھ آبی گفتھ می شود؟مثال بزنید.

٨.ترتیب دروضویعنی چھ؟

٩.موالات دروضو یعنی چھ؟

درس ششم

١.کدامیک ازعبارات زیرصحیح وکدامیک غلط است؟

غ . الف:اگروضوی نمازگزاردربین نمازازبین برود،نمازش باطل است

ص

غ . ب:اگرنمازگزاربدون توجھ وازروی فراموشی دربین نمازچیزی بگوید،نمازش باطل است

ص

غ ج:خوردن وآشامیدن باعث باطل شدن نمازمی شود. ص

 غ . د:اگرنمازگزاردربین نمازسھواًحالت نمازرابھم بزند،نمازش صحیح است

٢.کدامیک ازشرایط وضویصحیح نیست ؟

موالات روی برگرداندن ازقبلھ پاک بودن آب

وضو ترتیب

٣.کدامیک ازمبطلات نمازنیست ؟

سرفھ کردن حرف زدن دربین نماز

خوردن وآشامیدن کم یازیادکردن ارکان نماز

درس ھفتم

١.حالت ھای انسان نیکوکاررادرھنگام دریافت نامھ اعمالش درروزقیامت رابیان کنید.

٢.حالت ھای انسان گناھکاررادرھنگام دریافت نامھ اعمالش درروزقیامت بیان کنید.

٣.نامھای روزقیامت راکھ درقرآن امده بیان کنید.( ٢مورد)

٤.چرابھ روزقیامت ،(یوم الحساب) می گویند؟

٥.طبق سخن پیامبراکرم(ص)،چھارچیزمھمی کھ درقیامت موردسوال وحساب قرارمی

گیرند،کدامند؟

٦.یوم الفصل ، یعنی چھ؟

٧.چرابھ قیامت ، یوم الفصل می گویند؟

٨.اولین ومھمترین چیزی کھ خداوندمردم رادرسوره عصربھ آن راھنمایی فرموده

چیست؟

درس ھشتم

١.سخن امام صادق(ع)رادرباره فضیلت تلاوت قرآن کریم بیان کنید.

(ھمکاران توجھ کنندکھ بھ نظربنده دراین درس سوال دیگری نرسید

درس نھم

١.چرا خداوندپیامبراکرم(ص) را اولین معلم قرآن قرارداده است ؟

٢.امام کاظم(ع)درپاسخ بھ این سوال کھ ، مردمی کھ بعدازوفات رسول خدابھ دنیا می آیندچگونھ بایدراه خوشبختی خودرادردنیاوآخرت پیداکنند؟چھ فرمود.

٣.برنامھ ای کھ پیامبربرای ھدایت وسعادت مردم طراحی کرده بود چھ بود؟

٤.حضرت علی (ع) درباره روزھای کودکی خود چھ فرمود؟

٥.خداوندبھ پیامبردرباره تربیت حضرت علی (ع)چھ سفرش کرده است؟

٦.باتوجھ بھ حدیث ثقلین دوچیزگرانبھا راکھ پیامبردرمیان مردم بھ امانت نھاده است نام ببرید؟

٧.طبق سخن پیامبرتنھاراه رسیدن بھ سعادت وراھیابی بھ بھشت زیبای خداوندچیست؟

درس دھم

١.زمانی کھ پیامبراکرم حضرت علی (ع)رادرغدیربھ نزدخویش فراخواندازمردم چھ پرسید ومردم درجواب اوچھ گفتند؟

٢.ھنگامی کھ درغدیرپیامبراکرم دست حضرت علی را بالا بردند چھ فرمود؟وچھ دعایی کرد؟

درس یازدھم

١.پس ازرحلت رسول خداوظیفھ ھدایت ورھبری مردم برعھده کیست؟ووظیفھ مردم دراین زمان چیست؟

٢.اسلام شناسان وفقیھان واقعی چھ کسانی ھستند؟

٣.درفرھنگ شیعھ ولایت فقیھ بھ چھ چیزی اطلاق می شود؟

٤.ویژگی ھای ول فقیھ رابیان کنید.

درس دوازدھم

١.چندنمونھ ازدعاھایی کھ ماانسانھا درارتباط باخدا انجام می دھیم رانام ببرید.

٢.قرآن کریم درباره اھمیت دعا کردن چھ می فرماید؟

٣.ازآیھ ( قل ما یعبوا بکم ربی لو لا دعاؤکم ) چھ نکتھ ای فھمیده می شود؟

٤.فایده ھای دعا کردن رابیان کنید .

٥.امام صادق (ع) درباره ثمرات دعا ونیایش چھ می فرماید؟

٦.آداب دعا راتعریف کنید .

٧.چندنمونھ ازآداب دعا کردن رابنویسید.

درس سیزدھم

١.قانون عمل وعکس العمل را توضیح داده ومثال بزنید .

٢.کارھایی رانام ببرید کھ نتیجھ آنھا نھ تنھا در روزقیامت

بلکھ درھمین دنیا نیز دیر یا زود بھ صاحبش بازمی گردد؟

٣.نمونھ ھایی از اعمال پسندیده صلھ ی رحم را نام ببرید .

٤.امام باقر(ع)درباره ی آثارصلھ رحم برزندگی انسان

درھمین دنیا چھ می فرماید؟

٥.اھمیت نیکی بھ والدین درقرآن بھ چھ اندازه ای است؟

٦.حضرت علی (ع)درباره نیکی بھ پدرومادرچھ می فرماید؟

درس چھاردھم

١.حسادت راتعریف کنید ومثال بزنید.

٢.خصوصیات وویژگیھای شخص حسود رابیان کنید.

٣.یأس وناامیدی را تعریف کنید.

٤.این آیھ اشاره بھ کدامیک ازراھھای غلبھ برناامیدی دارد؟

 

درس پانزدھم

١.یکی ازمھمترین نیازھای روحی انسان چیست؟

٢.امام صادق(ع)درباره نگاھھای حرام چھ می فرماید؟

٣.مواردی رانام ببریدکھ عمل بھ آنھابرای محافظت انسان در

برابرشیطان لازم است؟

٤.خداونددرقرآن برای درامان نگاه داشتن مومنان دربرابر

وسوسھ ھای شیطان چھ می فرماید؟

درس شانزدھم

١.شرایط وخصوصیات ایران قبل ازانقلاب رابیان کنید؟

٢.نمونھ ھایی ازجنگ نرم (شبیخون فرھنگی)دشمن برعلیھ

ملت ایران رانام ببرید.

٣.اصلی ترین نقشھ ھای دشمنان درزمان حاضرچیست؟

٤.باتوجھ بھ آیھ زیر،ھدف اصلی دشمن ازتحریم اقتصادی

چیست؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 18:7  توسط ناشناس  | 

سرآغاز


سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که به وبلاگ پیام آسمان سر زدید

اميدوارم مطالب موردعنايت شما عزيزان قراربگيره


ضمنا ما رو از نظرات سازندتون بي دريغ نفرماييد

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان 1391ساعت 12:23  توسط ناشناس  | 

دانلود کتاب درسی پیام های آسمان سوم راهنمایی چاپ 91 به صورت pdf

مقدمه و فهرست

درس 1-2-3

درس4تا9

درس 10تا12


دریافت فایل آکروبات ریدر :
 


آدوبی آکروبات ریدر مخصوص نمایش فایل های پی دی اف PDF است
حجم فایل فشرده شده:26.35MB
از لینک زیر Adobe Acrobat Reader دانلود کنید
فایل با Winrar فشرده شده است
اگر Winrar ندارید با یک جستجوی ساده در وب سایتهای دانلود می توانید پیدا کنید
دانلود >>
Download From Kalim IT Co , Adobe Acrobat Reader Last Version
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان 1391ساعت 8:33  توسط ناشناس  | 

دريافت دروس پیام های آسمان سوم راهنمایی به صورت پاورپوينت

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان 1391ساعت 8:28  توسط ناشناس  | 

کتاب الکترونیکی پیام های آسمان سوم راهنمایی

fliping.gif


براي دريافت روي لينك زير كليك كنيد

کتاب الکترونیکی پیام های آسمان سوم راهنماییدر صورت مشکل در نمایش کتاب های الکترونیکی در کامپیوتر خود لطفاً نرم افزار "فلش پلیر" را از لینک زیر دانلود نموده و نصب نمایید.

دانلود فلش پلیر


+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آبان 1391ساعت 19:30  توسط ناشناس  |